Jazykové školy Praha 1 Muzeum

výuky v tištěné či písemné podobě s podpisy účastníků kurzu nebo Třídní kniha s evidencí docházky účastníků kurzu a zápisem probraného učiva, vyhodnocené Testy a vyplněné Hodnocení není li stanoveno jinak. Pozdní doručení výše uvedených dokumentů může být Muzeem jazykové školy důvodem k pozdnímu uhrazení faktury Poskytovateli. III. Cena a platební podmínky Cena je stanovena dohodou a činí Kč za vyučovací hodinu školách jazykových Muzea všeobecného jazyka min a poměrně této sazbě v případě kratší či delší vyučovací jednotky. Cena odpovídá době poskytování služby. Tato doba nezahrnuje čas, jež musí Poskytovatel nezbytně nutně vynaložit před a po poskytování služby v místě Objednavatele nebo třetí Muzeum strany nebo v jiném místě určeném objednávkou Objednavatele. Sjednaná cena zahrnuje úkony administrativní povahy i náhradu ostatních výdajů vč. cestovních a komunikačních, ať už přímo nebo nepřímo souvisejících s výukou cizího jazyka pokud není dohodnuto jinak. Cenu za zhotovení předmětu smlouvy se zavazuje Objednavatel uhradit na základě faktury se splatností dnů vystavené vždy po skončení kalendářního měsíce. Platba bude provedena převodem na výše uvedený účet Poskytovatele. V. Důvěrnost Smlouvy a povinnost mlčenlivosti Obě smluvní strany považují veškerá ustanovení této Smlouvy za důvěrná a zavazují se, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesdělí obsah této Smlouvy ani její části třetím osobám či třetí straně, ve prospěch které Poskytovatel poskytuje Hlavní nádraží

služby v souladu se Smlouvou. VI. Vyšší moc Pokud se následkem události vyšší moci plnění předmětu této Smlouvy zpozdí, nebo se stane nesplnitelným, pak se takové zpoždění nebo nesplnění nebude považovat za porušení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si nebudou nárokovat od druhé smluvní strany náhradu takto vzniklé škody. Událostí vyšší moci se rozumí národní katastrofa, přírodní soukromé mateřské školky Prahou 1 Muzeem

Jazykovou školu Muzeu

katastrofa, požár, záplava, povstání, výluka, stávka, nehoda, které nelze předejít, přijetí zákona nebo každého mimořádného opatření státní správy či samosprávy, pokud příčiny a události leží mimo obvyklou kontrolu smluvních stran. VII. Doba trvání Smlouvy I.P.Pavlova Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a lze ji ukončit dohodou, výpovědí či odstoupením od smlouvy dohodu o ukončení Smlouvy je nutno Náměstí Míru uzavřít písemně. kterákoli ze smluvních stran má právo Smlouvu písemně vypovědět Smluvní strany se dohodly na čtrnáctidenní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. kterákoli ze smluvních stran má právo jazyková škola Muzeum od Smlouvy písemně odstoupit v případě hrubého porušení ustanovení této Smlouvy, opakovaného porušení povinností jedné ze smluvních stran nebo v případě porušení povinností upravených obecně závaznými právními předpisy. Za hrubé porušení smlouvy ze strany jazyková škola Muzeum Poskytovatele se považuje zejména neposkytnutí služby Objednavateli nebo třetí straně řádně a včas v souladu s objednávkou Objednavatele bez předchozího upozornění Objednatele a neposkytování služeb v odpovídající kvalitě. Právní účinky odstoupení nastávají dnem.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Muzeu
Jazyková škola Archimedes Language Academy
Archimedes Language Academy
Nabízíme kurzy cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé. Angličtina, francouzština, čeština pro cizince, prodáváme studijní materiály v iPadu. Individuální kurzy angličtiny Každému vyhovuje něco jiného. Proto máme v nabídce kurzů několik...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Skřivánek
Skřivánek
Skřivánek s.r.o. působí na českém trhu kontinuálně od roku 1994. Téměř 20 let sbíráme zkušenosti, díky nimž jsme pro vás schopni zajistit nadstandartní jazykové služby. Skřivánek poskytuje písemné odborné překlady, tlumočení a jazykovou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola IJV
IJV
Pořádáme jazykové kurzy v jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, holandština, portugalština, polština, řečtina, čínština a japonština. Jsme specialisté na jazykové kurzy pro firmy. Staráme se o to,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola English Link
English Link
English Link - jazyková škola s témeř 23letou tradicí. Poskytujeme především kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a češtiny jako cizího jazyka na zakázku pro korporátní klientelu a docházkové kurzy angličtiny na centru Prahy. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Globtran
Globtran
Vyhotovujeme běžné i odborné překlady. Zaměřujeme se na tlumočení ve všech světových jazycích i v expresních termínech a korektury rodilými mluvčími. Provádíme právní překlady, ekonomické dokumenty, reklamní texty, technické manuály, webové...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Bridges
Bridges
I Vy na to máte I Vy na to máte Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo? Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent? Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete? Angličtina se dnes...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Orange Academy
Orange Academy
Firma Orange Academy s.r.o. působící na trhu již od roku 1990 se zabývá pořádáním ekonomických a od roku 2007 také jazykových kurzů. Jedná se o jednu z největších společností s nejširší sítí jazykových poboček na Jižní Moravě. Cílem...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Perfect
Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Glossa - škola jazyků
Glossa - škola jazyků
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Lingua Pro
Lingua Pro
Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, dánštinu, švédštinu, nizozemštinu, řečtinu, japonštinu, čínštinu a češtinu pro cizince. Nabízíme víkendové a letní kurzy pro veřejnost. Zajišťujeme jazykové kurzy...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola GLOSSA firma
GLOSSA firma
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Glossa
Glossa
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 1
STUDYLINE Praha 1
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl
Výuka širokého spektra cizích jazyků (anglické, germánské, orientální, románské a slovanské oddělení, Čeština pro cizince). Provádíme kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium a firemní výuku. Státní a mezinárodní zkoušky. Jazyková škola s...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Bavard Languages
Bavard Languages
Agentura Bavard Languages vznikla v roce 2015, kdy jsme se osamostatnili po téměř deseti letech práce pro švýcarskou agenturu ESL, která ovšem zůstává naším blízkým partnerem. Díky osamostatnění tak máme kompletní svobodu a flexibilitu, abychom...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola EF
EF
Spolehněte se na kvalitu a zkušenosti naší firmy. Už 50 let nabízíme jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé a mládež, skupinové jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež. Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé kurzy angličtiny, francouzštiny,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Agentura Parole
Agentura Parole
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI pomáháme firmám vzdělávat zaměstnance efektivně, moderně a měřitelně. pomáháme široké veřejnosti získat jazykové a odborné znalosti a dovednosti a tím i konkurenční výhodu na trhu práce. pomáháme studentům...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Association for Language Education and Internation
Association for Language Education and Internation
Výuka cizích jazyků pro dospělé a děti od tří let, příprava k mezinárodním zkouškám TOEFL, IELTS a Cambridge ESOL, možnost firemních kurzů.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město